23 D'ABRIL DE 2018 - SIGNATURA DE LLIBRES PER SANT JORDI!!!

23 d'Abril 2018 - Signatura de llibres

Us hi esperem!!!!

Amb la col·laboració de OAFI


"TERÀPIA DE RISC" I "CODI GENÈTIC", EN EL TOP 10 DEL BIOCAT

BIOCAT - 10 Llibres de ciència recomanats per a Sant Jordi

10 llibres de ciència recomanats per a Sant Jordi

Biocat fa un recull de novel·les i obres de divulgació científica d’autors catalans del món de la recerca
"Teràpia de Risc" i "Codi Genètic", en el Top 5 de les novel·les de ficció científiques


Medicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

‘El metge compta amb l’inestimable suport dels psicòlegs i, especialment, amb l’efectiu i imprescindible paper de la infermeria com a acompanyant del malalt. Però ell mateix, com a professional mèdic, ha de conèixer de primera mà la por, l’amargura, la tristesa i, en general, les emocions que provoca la malaltia. En aquest sentit, no hi ha dubte que el mitjà més apropiat és el registre literari.’

Extracte de la Lliçó inaugural curs 2016-2017, a càrrec de la Dra Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universidad de Barcelona

'It is true that the doctor has the inestimable back-up of psychologists and, especially, the effective, essential role of nursing in providing emotional support for the patient. But as a professional doctor they must have first-hand familiarity with the fear, bitterness, sadness and general emotions that come with illness. There is no doubt that literature is an excellent source of learning materials.'

Extract from the inaugural lecture in the Opening Ceremony of the Academic Year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of BarcelonaMedicina i Literatura, una parella de fet - Medicine & Literatura, Unofficial Bedfellows

"Un altre encant del gènere és que el metge encarna plenament la figura de l'heroi, en el sentit que la seva causa és noble i essencialment altruista, que tendeix a posar la seva feina per sobre de si mateix, sacrificant-se amb llargues jornades laborals i esforçant-se al màxim, dia i nit, per salvar la vida als pacients. Així, doncs, es converteix en una figura admirable en què el lector pot dipositar la seva confiança."

Extracte de la lliçó inaugural del curs acadèmic 2016-2017, a càrrec de la Dra. Amàlia Lafuente Flo, Catedràtica de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

"Another attraction of the genre is that the doctor embodies the role of the hero in the sense that their cause is noble and essentially altruistic, they tend to put their work first and make sacrifices, suffering throught long shifts and stretching the limits of their endurance day and night so as to save the lives of their patients.
They thus become an admirable figure in whom the reader can place their trust."

Extract from the Inaugural Lecture in the Opening Ceremony of the Academic year 2016-2017, given by Dr. Amàlia Lafuente Flo, Full Professor of Pharmacology at the School of Medicine and Health Sciences of the University of Barcelona

Medicina i Literatura, una parella de fet

Humanisme i CIència, Humanism & Science

"Després d'un llarg període on ens hem centrat bàsicament en la profunditat del coneixement, ara retrobem la importància de l'amplitud d'aquest mateix coneixement. Quan s'escriu en relació a les històries de malalties, es necessita parlar també de les històries de les vides personals que hi ha associades a aquella malaltia. Ni l'humanisme ni la medicina poden explicar-se (o entendre's) gaire l'una sense l'altra, és per això que moltes persones pivoten entre aquestes dues maneres de descriure el seu ésser."

"After a long period when we focused primarily on depth of knowledge, we have returned to the importance of breadth of knowledge. In telling the stories of illness, we need to tell the stories of the lives within which illness is embedded. Neither humanism nor medicine can explain much without the other, and so many people ricochet between two ways of describing their very being."

'Literature about medicine may be all that can save us'

Humanisme i ciència, humanism and science"La divisió entre humanisme i ciència és recent, una idea de la Il·lustració, una dualitat cartesiana, i de la mateixa manera que moltes d'aquestes idees, al principi va servir per avançar un discurs que ara pot impedir. Ara, les dues corrents de pensament, es plantegen sovint com oposades, en lloc de com vocabularis bessons per a la mateixa realitat".


“The division between humanism and science is recent, an Enlightenment idea, a Cartesian duality, and like many such ideas, it servede at first to advance a discourse it may now impede. The two modes of thought are now too often posed as opposites rather than as twin vocabularies for the same reality”.

'Literature about medicine may be all that can save us'Lliçó inaugural del curs universitari 2016-2017: Medicina i literatura, una parella de fet.

Ja estan disponibles les versions en castellà i en anglès.

"Quins beneficis poden reportar les lectures de ficció mèdica a la medicina mateixa en els seus diferents àmbits, incloent-hi l’assistència sanità- ria? Des del meu punt de vista, molts i molt significatius.

Sóc conscient que aquesta opinió pot semblar gratuïta i, alhora, pretensiosa. De bon principi sembla poc creïble que un art creatiu, amb escriptors díscols, bohemis, solitaris, complicats i somiatruites, pugui condicionar un sector sanitari tan políticament estructurat, vigilat científicament i fiscalitzat en la seva economia. Però la ficció veritablement pot fer miracles."